reglement

DDW INTERNE REGLEMENT 2024

 


1. DDW LID WORDEN/BLIJVEN
1.1. Men kan pas lid worden bij DDW na het meerijden van 2 DDW ritten ter kennismaking met DDW en
hun leden én een navolgende positieve evaluatie. Daarna volgt de uitnodiging tot betaling van het lidgeld.
1.2. Pas na betaling van het lidgeld wordt/blijft men DDW lid.
1.2. Het lidgeld voor seizoen 2024 bedraagt:
A. € 350 voor nieuwe leden
B. € 90 voor bestaande leden en onafgebroken DDW lid sinds het eerste lidmaatschap
1.3. Een voormalig DDW lid die zijn/haar DDW lidmaatschap wil hernieuwen betaalt hetzelfde lidgeld als
een nieuw lid, tenzij er wordt gekozen om de jaren waarin er door hem/haar geen lidgeld werd betaald
sinds het eerste lidmaatschap aan te zuiveren en aldus als bestaand lid te worden beschouwd voor de
betaling van het lidgeld.
1.4. De bestaande/nieuwe leden die op het einde van seizoen 2027 minder dan 25% van het aantal DDW
ritten in de seizoenen 2024-2027 hebben meegereden, zullen voor de verlenging of hernieuwing van hun
lidmaatschap sowieso het lidgeld dienen te betalen dat dan voor nieuwe leden zal zijn bepaald.
1.5. Het lidgeld voor seizoen 2024 dient door de bestaande leden zoals vermeld in artikel 1.2.B. betaald te
worden uiterlijk op 06.12.2023. Zoniet wordt het lidgeld automatisch verhoogd met € 15.


2. VERZEKERING
2.1. Na betaling van het lidgeld is men verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerrechtelijke
aansprakelijkheid en rechtsbijstand overeenkomstig de algemene en bijzondere voorwaarden zoals
bepaald in de verzekeringspolis die DDW daartoe heeft afgesloten bij DVV VERZEKERINGEN onder
kenmerk C-11/1528.951/00-B.
2.2. De polisvoorwaarden worden bij het begin van elk seizoen aan alle leden per mail overgemaakt en
kunnen ook op eenvoudig verzoek in een papieren versie verkregen worden.
2.3. Het dragen van een helm tijdens de ritten is verplicht, bij gebreke waaraan bovenstaande verzekeringpolis mogelijks niet van toepassing zal zijn.
2.4. Materiële schade is niet verzekerd. Elk lid aanvaardt het risico dat er tijdens de DDW activiteiten
materiële schade kan worden geleden waarvan een ander lid en/of DDW vrijwilliger en/of DDW als club
aan de oorzaak ligt en verbindt er zich toe deze schade niet te zullen verhalen op het betreffend ander lid
en/of DDW vrijwilliger en/of DDW als club, voor zover deze schade niet met opzet werd veroorzaakt.
2.5. Het staat elk lid vrij om zich bijkomend te verzekeren.


3. KLEDIJ + FIETS
3.1. Voor de seizoenen 2024-2027 is er een nieuwe DDW-outfit bestaande uit: een shirt kort-lang, een
broek kort-lang, een windstopper en bijpassende kousen. Deze outfit wordt éénmalig gratis ter beschikking
gesteld aan de bestaande/nieuwe leden na betaling van het lidgeld zoals bepaald in artikel 1.
3.2. De leden die op het einde van seizoen 2025 minstens 50% van het aantal DDW ritten in de seizoenen
2024-2025 hebben meegereden én te hebben meegewerkt aan de organisatie van het DDW event
DDW Classic editie 2024 of editie 2025, krijgen bijkomend gratis een korte broek ter beschikking.
3.3. Tussentijds kan elk lid bijkomend kledijstukken/asseccoires van de DDW-outfit aankopen volgens het
aanbod en de beschikbaarheid.
3.4. Elk lid wordt geacht om tijdens de DDW ritten de integrale DDW-outfit te dragen, tenzij in geval van
overmacht of met goedkeuring van het bestuur. Het dragen van een onvolledige DDW-outfit tijdens een
DDW rit kan leiden tot het schrappen van het aanwezigheidspunt voor die rit.
3.5. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen kledij en fiets(materiaal).


4. OP DE WEG
4.1. Elk lid gedraagt zich op de openbare weg zoals de verkeersreglementering dit voorschrijft en zonder
andere leden in gevaar te brengen. In het bijzonder wordt er op gewezen dat bij het dwarsen van
kruispunten er dient te worden voor gezorgd dat de gehele groep samen de weg veilig kan oversteken.
Daarbij wordt het milieu gerespecteerd en wordt er geen afval op de openbare weg gegooid. Bijkomende
richtlijnen van de wegkapiteins of DDW-bestuursleden dienen ten alle tijde opgevolgd te worden.
4.2. Elke rit wordt in alle omstandigheden als één groep afgelegd. Van start tot aankomst blijft de hele
groep samen.
4.3. Bij pech of ongeval stopt iedereen onmiddellijk. De wegkapiteins zorgen ervoor dat de rit zo snel als
mogelijk kan worden verdergezet en dat andere weggebruikers zo weinig mogelijk gehinderd worden
tijdens het oponthoud.
4.4. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt er onderling beslist of de voorziene rit al dan niet gereden
wordt. Bij betwisting beslist de het bestuur. Bij annulering van de rit worden er geen aanwezigheidspunten
toegekend en geen kilometers aangerekend (cfr 6.1.).
4.5. De snelheid tijdens de ritten wordt bepaald door de wegkapitein(s) en wordt eventueel aangepast aan
minder snelle (letterlijk te nemen) deelnemers teneinde de rit als één groep af te leggen.


5. DE RITTEN
5.1. Elke DDW-rit start aan het clublokaal Sportkaffee Leiestadion te Desselgem om 08.00 uur stipt, tenzij
anders gemeld per mail en/of vermeld op de DDW website of sociale media. Op eventuele laatkomers
wordt er niet gewacht.
5.2. Voor het vertrek van elke rit worden de deelnemers geacht zelf de aanwezigheidslijst af te tekenen. Dit
om alle misverstanden te vermijden mbt de aanwezigheidspunten (cfr 6.1.).
5.3. De uitstippeling van de ritten gebeurt door de wegkapiteins en wordt bekendgemaakt op de DDW
website en in principe ook nog eens wekelijks per mail voorafgaand aan elke rit.


6. KAMPIOENEN
6.1. Elke volledige deelname aan een DDW-rit (A-B-C-D-V) is goed voor één aanwezigheidspunt. Het
vroegtijdig beëindigen van een DDW-rit levert geen punten op, tenzij in geval van overmacht of met
goedkeuring van het bestuur. Het lid dat de meeste aanwezigheidspunten heeft behaald op het einde van
het seizoen krijgt de titel en eer van DDW kampioen.
6.2. Alleen deelname aan ritten zoals opgenomen in de DDW kalender geven recht op 1 aanwezigheidspunt. Per weekend kan er maximaal 1 aanwezigheidspunt worden behaald. Tijdens het weekend van het
DDW event DDW Classic is er geen DDW-rit. Er kan wel 1 extra aanwezigheidspunt worden verdiend bij
het meehelpen met de organisatie hiervan.
6.3. Deelname aan een V rit door een mannelijk lid levert geen aanwezigheidspunt op.
6.4. Ook deelname aan voorafgaandelijk door het bestuur goedgekeurde mountainbikeritten geven recht
op 1 aanwezigheidspunt onder dezelfde voorwaarden.


7. ALGEMEEN
7.1. Door aansluiting bij DDW verklaart elk lid zich automatisch akkoord met bovenvermeld reglement.
7.2. Bovenvermeld reglement is steeds van toepassing, tenzij in geval van afwijkende bepalingen zoals
bekendgemaakt door het bestuur.
7.3. Bij niet-naleving ervan kan het bestuur sancties opleggen.

 

 


© 2018  -  DDW  -  All rights reserved