DDW INTERNE REGLEMENT 2021

 

 

1. DDW LID WORDEN/BLIJVEN


1.1. Men is/blijft slechts aangesloten bij DDW na betaling van het lidgeld.

1.2. Het lidgeld voor seizoen 2021 bedraagt: - € 75 voor leden aangesloten sinds seizoen 2020 of vroeger (zonder onderbreking) - € 225 voor nieuwe leden - € 60 voor leden jonger dan 18 jaar + (optioneel) bijdrage voor de aanschaf van de DDW outfit (geheelgedeeltelijk)

1.3. Het lidgeld dient door de bestaande leden betaald te worden uiterlijk op 31.10.2020. Zoniet wordt het lidgeld automatisch verhoogd met € 10.

1.4. In het lidgeld is inbegrepen : volledige DDW uitrusting, verzekering (cfr 2.), ontbijt bij de openingsrit, koffie voor aanvang van de wekelijkse ritten, opportuniteiten tot gratis drankconsumptie, deelname aan fietsweekends in binnenland en buitenland mits eigen bijdrage, …

1.5. Iedereen die niet is aangesloten kan vrijblijvend twee ritten meerijden bij DDW. Daarna wordt men geacht zich aan te sluiten ofwel niet meer mee te rijden. Men is slechts verzekerd van het ogenblik dat men is aangesloten


2. VERZEKERING


2.1. Door aansluiting bij DDW is men in geval van lichamelijke letsels opgelopen tijdens de ritten verzekerd overeenkomstig de algemene en bijzondere voorwaarden zoals bepaald in de verzekeringspolis die DDW daartoe heeft afgesloten bij DVV VERZEKERINGEN onder kenmerk C-11/1528.951/00-B.

2.2. De polisvoorwaarden worden bij het begin van elk seizoen aan alle leden per mail overgemaakt en kunnen ook op eenvoudig verzoek in een papieren versie verkregen worden. £

2.3. Het dragen van een helm tijdens de ritten is verplicht, bij gebreke waaraan bovenstaande verzekeringpolis mogelijks niet van toepassing zal zijn.

2.4. Het staat ieder lid vrij om zich bijkomend te verzekeren.


3. KLEDIJ + FIETS


3.1. In seizoen 2020 werd er een volledig nieuwe DDW-outfit gelanceerd. De DDW-outfit wordt gedragen gedurende vier seizoenen, waarna deze volledig wordt vervangen door een nieuwe outfit, dewelke dan door de leden in principe opnieuw dient te worden aangekocht.

3.2. Tussentijds kan er evenwel bijkomend kledij van de DDW-outfit worden aangekocht.

3.3. Ieder lid wordt geacht om tijdens de officiële ritten de DDW-kledij te dragen.

3.4. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen kledij en fiets(materiaal).


4. OP DE WEG


4.1. Ieder lid gedraagt zich op de openbare weg zoals de verkeersreglementering dit voorschrijft en zonder andere leden in gevaar te brengen. In het bijzonder wordt er op gewezen dat bij het dwarsen van kruispunten er dient te worden voor gezorgd dat de gehele groep samen de weg veilig kan oversteken. Daarbij wordt het milieu gerespecteerd en wordt er geen afval op de openbare weg gegooid. Bijkomende richtlijnen van de wegkapiteins of DDW-bestuursleden dienen ten alle tijde opgevolgd te worden.

4.2. Elke rit wordt in alle omstandigheden als één groep afgelegd. Van start tot aankomst blijft de hele groep samen.

4.3. Bij pech of ongeval stopt iedereen onmiddellijk. De wegkapiteins zorgen ervoor dat de rit zo snel als mogelijk kan worden verdergezet en dat andere weggebruikers zo weinig mogelijk gehinderd worden tijdens het oponthoud.

4.4. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt er onderling beslist of de voorziene rit al dan niet gereden wordt. Bij betwisting beslist de raad van bestuur. Bij annulering van de rit worden er geen aanwezigheidspunten toegekend en geen kilometers aangerekend (cfr 6.1.).

4.5. De snelheid tijdens de ritten wordt bepaald door de wegkapitein(s) en wordt eventueel aangepast aan minder snelle (letterlijk te nemen) deelnemers teneinde de rit als één groep af te leggen.

5. DE RITTEN


5.1. Iedere DDW-rit start aan het clublokaal Sportkaffee Leiestadion te Desselgem om 08.00 uur stipt, tenzij anders gemeld per mail en/of vermeld op de DDW website of facebookpagina. Op eventuele laatkomers wordt er niet gewacht.

5.2. Voor het vertrek van iedere rit worden de deelnemers geacht zelf de aanwezigheidslijst af te tekenen. Dit om alle misverstanden te vermijden mbt de aanwezigheidspunten (cfr 6.1.).

5.3. De uitstippeling van de ritten gebeurt door de wegkapiteins en wordt bekendgemaakt op de DDW website en in principe ook nog eens wekelijks per mail voorafgaand aan elke rit.


6. KAMPIOENEN


6.1. Elke volledige deelname aan een DDW-rit is goed voor één aanwezigheidspunt. Het vroegtijdig beëindigen van een DDW-rit levert geen punten op, tenzij in geval van overmacht of met goedkeuring van de raad van bestuur. Het lid dat de meeste aanwezigheidspunten heeft behaald op het einde van het seizoen krijgt de titel van kampioen.

6.2. Alleen deelname aan ritten zoals opgenomen in de DDW kalender geven recht op 1 aanwezigheids- punt. Per weekend kan er maximaal 1 aanwezigheidspunt worden behaald. Tijdens het weekend van de DDW Classic is er geen DDW-rit. Er kan wel 1 extra aanwezigheidspunt worden verdiend bij het meehelpen met de organisatie hiervan.

6.3. De titel van kampioen wordt tevens toegekend aan het lid dat de meeste mountainbikeritten heeft afgelegd onder dezelfde voorwaarden.


7. ALGEMEEN


7.1. Door aansluiting bij DDW verklaart elk lid zich automatisch akkoord met bovenvermeld reglement.

7.2. Bovenvermeld reglement is steeds van toepassing, tenzij in geval van afwijkende bepalingen zoals bekendgemaakt door de raad van bestuur.

7.3. Bij niet-naleving ervan kan de raad van bestuur sancties opleggen.

 

 

 


© 2018  -  DDW  -  All rights reserved