reglement

 

De Desselgemse Wielertoeristen

DDW reglement

 

1. AANSLUITING BIJ DDW

 

1.1. Men is slechts aangesloten bij DDW na betaling van het lidgeld.

1.2. Het lidgeld voor seizoen 2017 bedraagt :

- € 75 voor leden aangesloten sinds seizoen 2016 of vroeger (zonder onderbreking)

- € 225 voor nieuwe leden

- € 60 voor leden jonger dan 18 jaar + bijdrage voor de aanschaf van de DDW outfit (optioneel)

1.3. Het lidgeld dient door de bestaande leden betaald te worden uiterlijk op 31.10.2016. Zoniet wordt het

lidgeld automatisch verhoogd met € 10.

1.4. In het lidgeld is inbegrepen : volledige DDW uitrusting, verzekering, één of meerdere inschrijvingen bij

fietstoertochten, gratis ontbijt bij de openingsrit, één of meerdere koffies voor aanvang van de wekelijkse

ritten, opportuniteiten tot gratis drankconsumptie, deelname aan fietsweekends in binnenland en

buitenland, automatisch ook lidmaatschap van JH Jakkedoe …

1.5. Iedereen die niet is aangesloten kan vrijblijvend twee ritten meerijden bij DDW. Daarna wordt men

geacht zich aan te sluiten ofwel niet meer mee te rijden. Men is slechts verzekerd van het ogenblik dat

men is aangesloten.

 

2. VERZEKERING

2.1. Door aansluiting bij DDW is men in geval van lichamelijke letsels opgelopen tijdens de ritten

verzekerd overeenkomstig de algemene en bijzondere voorwaarden zoals bepaald in de verzekeringspolis

die DDW daartoe heeft afgesloten bij DVV VERZEKERINGEN onder kenmerk C-11/1528.951/00-B.

2.2. De polisvoorwaarden worden bij het begin van elk seizoen aan alle leden per mail overgemaakt en

kunnen ook op eenvoudig verzoek in een papieren versie verkregen worden.

2.3. Het dragen van een helm tijdens de ritten is verplicht, bij gebreke waaraan bovenstaande verzekeringpolis

mogelijks niet van toepassing zal zijn.

2.4. Het staat ieder lid om zich bijkomend te verzekeren.

 

3. KLEDIJ + FIETS

3.1. In seizoen 2016 werd er een volledig nieuwe DDW-outfit gelanceerd. In principe wordt de DDW-outfit

gedragen gedurende vier seizoenen, waarna deze volledig wordt vervangen door een nieuwe outfit,

dewelke dan door de leden opnieuw dient te worden aangekocht.

3.2. Tussentijds kan er evenwel bijkomend kledij van de DDW-outfit worden aangekocht.

3.3. Ieder lid wordt geacht om tijdens de officiële ritten de DDW-kledij te dragen.

3.4. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen kledij en fiets(materiaal).

 

4. OP DE WEG

4.1. Ieder lid gedraagt zich op de openbare weg zoals de verkeersreglementering dit voorschrijft en zonder

andere leden in gevaar te brengen. In het bijzonder wordt er op gewezen dat bij het dwarsen van

kruispunten er dient te worden voor gezorgd dat de gehele groep samen de weg veilig kan oversteken.

Daarbij wordt het milieu gerespecteerd en wordt er geen afval op de openbare weg gegooid. Bijkomende

richtlijnen van de wegkapiteins of DDW-bestuursleden dienen ten alle tijde opgevolgd te worden.

4.2. Elke rit wordt in alle omstandigheden als één groep afgelegd. Van start tot aankomst blijft de hele

groep samen.

4.3. Bij pech of ongeval stopt iedereen onmiddellijk. De wegkapiteins zorgen ervoor dat de rit zo snel als

mogelijk kan worden verdergezet en dat andere weggebruikers zo weinig mogelijk gehinderd worden

tijdens het oponthoud.

4.4. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt er onderling beslist of de voorziene rit al dan niet gereden

wordt. Bij betwisting beslist het DDW-bestuur. Bij annulering van de rit worden er geen aanwezigheidspunten

toegekend en geen kilometers aangerekend (cfr 6.1.).

4.5. De snelheid tijdens de ritten wordt bepaald door de wegkapitein(s) en eventueel aangepast aan

zwakkere deelnemers teneinde de rit als één groep af te leggen.

 

5. DE RITTEN

5.1. Iedere DDW-rit start aan het lokaal JH Jakkedoe te Desselgem om 8.00 uur stipt, tenzij anders gemeld

per mail en/of vermeld op de DDW website of facebookpagina. Op eventuele laatkomers wordt er niet

gewacht.

5.2. Voor het vertrek van iedere rit worden de deelnemers geacht zelf de aanwezigheidslijst af te

tekenen. Dit om alle misverstanden te vermijden mbt de aanwezigheidspunten (cfr 6.1.).

5.3. Het eindpunt van iedere rit is het lokaal JH Jakkedoe te Desselgem, tenzij anders bepaald door het

DDW-bestuur.

5.4. De uitstippeling van de ritten gebeurt door de wegkapiteins en wordt bekendgemaakt op de DDW

website en op de DDW facebookpagina en in principe ook nog eens wekelijks per mail.

 

6. KAMPIOENEN

6.1. Elke volledige deelname aan een DDW-rit is goed voor één aanwezigheidspunt. Het vroegtijdig

beëindigen van een DDW-rit levert geen punten op, tenzij in geval van overmacht of met goedkeuring met

het DDW-bestuur. Het lid dat de meeste aanwezigheidspunten heeft behaald op het einde van het seizoen

krijgt de titel van kampioen.

6.2. Deelname aan een DDW on tour tijdens het reguliere seizoen of aan de ronde van DDW geeft tevens

recht op 1 aanwezigheidspunt. Per weekend kan er maximaal 1 aanwezigheidspunt worden behaald.

Tijdens het weekend van de DDW Classic is er geen DDW-rit. Er kan wel 1 extra aanwezigheidspunt

worden verdiend bij het helpen bij de organisatie hiervan.

6.3. De titel van kampioen wordt tevens toegekend aan het lid dat de meeste mountainbikeritten heeft

afgelegd onder dezelfde voorwaarden.

 

7. ALGEMEEN

7.1. Door aansluiting bij DDW verklaart elk lid zich automatisch akkoord met bovenvermeld reglement.

7.2. Bovenvermeld reglement is steeds van toepassing, tenzij in geval van afwijkende bepalingen zoals

bekendgemaakt door het DDW-bestuur.

7.3. Bij niet-naleving ervan kan het DDW-bestuur sancties opleggen.